یونسکو باید با توسل به راهبردها و فعالیت‌های خود برای تحقق اهداف توسعه هزاره ملل متحد تا سال ۲۰۱۵ به‌ویژه در موارد ذکر شده مشارکت کند:

– به نیمه‌رساندن تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کنند
– دسترسی فراگیر به آموزش ابتدایی
– حذف نابرابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه
– مشارکت در مبارزه با HIV/AIDS، مالاریا و سایر بیماری‌های مسری
– تضمین ثبات و پایداری زیست‌محیطی.