روزهای بین المللی و جهانی در یونسکو

۱۱ فوریه؛ روز جهانی زنان و دختران در علم

۲۱ فوریه ـ۲ اسفند روز بین‌المللی زبان مادری

۴ مارس؛ روز جهانی مهندسی برای توسعه پایدار

۸ مارس ـ ۱۷ اسفند روز جهانی زن

۱۴ مارس؛ روز جهانی ریاضیات

۲۱ مارس ـ ۱ فروردین روز جهانی مبارزه با تبعیض ‌نژادی

۲۱ مارس ـ ۱ فروردین روز جهانی شعر

۲۱ مارس؛ روز بین‌المللی نوروز

۲۲ مارس؛ روز جهانی آب

۲۳ آوریل ـ ۳ اردیبهشت روز جهانی کتاب و حق مؤلف

۳ می ـ ۱۳ اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات

۱۶ می؛ روز بین‌المللی نور

۱۷ می ـ ۲۷ اردیبهشت روز جهانی جامعه اطلاعاتی

۲۱ می ـ ۳۱ اردیبهشت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت‌وگو و توسعه

۲۲ می ـ ۱ خرداد روز بین‌المللی تنوع زیستی

۵ ژوئن؛ روز جهانی محیط زیست

۸ ژوئن ـ ۱۸ خرداد روز جهانی اقیانوس‌ها

۱۷ ژوئن ـ ۲۷ خرداد روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی

۱۸ جولای ـ ۲۷ تیر روز جهانی نلسون ماندلا

۲۶ جولای؛ روز جهانی حفاظت از اکوسیستم‌های حرا

۱۲ آگوست ـ ۲۱ مرداد روز جهانی جوانان

۲۳ اوت ـ ۱ شهریور روز بین المللی مبارزه با برده داری و ملغی آن

۸ سپتامبر ـ ۱۷ شهریور روز بین‌المللی سوادآموزی

۲۱ سپتامبر ـ ۳۰ شهریور روز جهانی صلح

۵ اکتبر ـ ۱۳ مهر روز جهانی معلم

۶ اکتبر؛ روز بین‌المللی تنوع زمین‌شناختی

۱۳ اکتبر ـ ۲۱ مهر روز بین‌المللی کاهش بلایای طبیعی

۱۶ اکتبر ـ ۲۴ مهر روز جهانی غذا

۲۷ اکتبر ـ ۵ آبان روز جهانی میراث سمعی و بصری

۳ نوامبر؛ روز جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره

۵ نوامبر؛ روز جهانی آگاهی از سونامی

۱۰ نوامبر ـ ۱۹ آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پایدار

۱۶ نوامبر ـ ۲۵ آبان روز جهانی صبر و بردباری

۲۱ نوامبر ـ ۳۰ آبان روز جهانی فلسفه

۱۰ دسامبر ـ ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر

۱۱ دسامبر ـ ۲۰ آذر روز بین‌المللی کوهستان