گفتگوهای اینستاگرامی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

ششمین گفتگوی اینستاگرامی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

شخصیت کارآفرینانه محمد اعلم ملکی | کارآفرین حوزه فن آوری اطلاعات، آچارباز، جی موتو، آتوپیا سروش مؤدب | مدیر اجرایی جشنواره