معرفی باشگاه

اهداف اصلی “باشگاه علوم پایه و تکنولوژی” انجام فعالیت ها و اقداماتی در راستای توسعه پایدار با تکیه بر پشتوانه علوم بنیادی است. در جهت نیل به این آرمان مجموعه پروژه ها و فعالیت هایی توسط نیروهای خود باشگاه علوم، اعضای آن و به ویژه دانشجویان علوم پایه کشور و نیز مردم عادی جامعه با حمایت مالی و اداری و سازمانی باشگاه علوم انجام خواهد گرفت.

آشناسازی آحاد جامعه از اهمیت عملکرد دانش محور و مشارکت در آموزش های بهبود و توسعه علوم پایه در توسعه جامعه از اهم موضوعات فعالیت می باشند. حمایت از نهادینه شدن توسعه خدماتی و صنعتی جامعه بر مبنای اصول علمی، مشارکت در افزایش آگاهی از راهکارهای توسعه نوآوری به کاربرد، حمایت از ایفای نقش فعال تر زنان دانش آموخته در حوزه علوم پایه در بدنه کشور، فرهنگ سازی گرایش مردم به شیوه های علمی حل مسائل و مشارکت در توسعه فرهنگ به کاری علوم پایه در حل مسائل و مشکلات جامعه از جمله محورهای فعالیت باشگاه “علوم پایه و تکنولوژی” خواهد بود.